88. Hac - Hac Süresi: Medine'de 78 Ayet Olarak İndirildi!

  1. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet saatinin zelzelesi gerçekten çok büyük birşeydir.

  2. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın, emzirdiğinden vazgeçer ve her gebe kadın taşıdığını düşürür.
  Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürsün; oysa ki onlar sarhoş değillerdir, ama
  Allah’ın azabı çok  şiddetlidir.

  3. İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her
  inatçı-kaypak  şeytanın ardısıra gider.

  4. O şeytan üzerine şöyle yazılmıştır: Kim buna dost olursa muhakkak o onu saptırır ve onu, alevi zorlu ateşin
  azabına götürür.

  5. Ey insanlar! Ölümden sonra dirilme konusunda kuşku içinde olabilirsiniz.
  Ama şu bir gerçek ki, ben sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan / döllenmiş bir
  karışımdan, sonra ne olduğu kısmen belirli, kısmen belirsiz bir et parçasından yarattım ki, size açık-seçik
  beyanda bulunalım.
  Ve sizi rahimlerde, belirlenen bir süreye kadar dilediğim şekilde bekletiyor sonrada sizi bir çocuk olarak
  dünyaya getiriyorum. Daha sonra da tam kuvvetinize ulaşmanızı sağlıyorum. Bununla birlikte içinizden bir
  kısmı öldürülüyor, yine içinizden bir kısmı ilimden sonra bir şey bilmesin diye ömrün en basit ve düşük
  noktasına geri gönderiliyor. Yeryüzünü de sönmüş kül halinde görürsün. Nihayet onun üzerine suyu
  indirdiğimde titrer, kabarır ve her güzel / bereketli çiftten bir şeyler bitirir.

  6. Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O, herşey üzerinde kudretiyle
  egemendir.

  7. Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.

  8. İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip
  olmaksızın mücadele edip durur.

  9. Yanını eğip bükerek uğraşır ki, Allah yolundan saptırıversin.
  Böyle kişiye dünyada bir yüzkarası öngörülmüştür.
  Ve kıyamet günü ben ona, o kasıp kavuran yangının azabını tattıracağım.

  10. “Al, işte bu, iki elinin önden gönderdiğidir. Şu bir gerçek ki, Allah kullara asla zulmedici değildir.”

  11. İnsanlardan bazıları da Allah’a kıyıdan kıyıya ibadet ederler. Kendisine bir hayır isabet ettiğinde,
  onunla tatmin bulup yatışır; kendisine bir fitne, bir deneme gelip çattığında yüzüstü geri dönüverir.
  Dünyada da kayba uğramıştır böylesi, ahirette de. Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur.

  12. Allah’ı bırakır da kendisine zarar veremeyecek, yarar sağlamayacak şeylere kulluk eder.
  Dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir bu.

  13. Zararı yararından daha yakın olan kişiye yalvarır ve davet eder.
  Ne kötü bir destekçidir o, ne kötü bir efendidir!

  14. Allah, iman edip iyilik ve barışa yönelik işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.
  Allah, dilediğini yapar.

  15. Kim Allah’ın dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir sebeple göğe uzansın,
  sonra öteki ilişkilerini kesssin de bakıversin. Oyunu, öfkelendiği şeyleri gerçekten giderecek mi?

  16. Ben Kuran'ı, böylece açık-seçik ayetler halinde indirdim. Kuşkusuz, Allah dilediğine kılavuzluk eder.

  17. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanlar arasında Allah, kıyamet
  günü ayrım yapacaktır. Allah, herşey üzerine Şehid’dir, tanıktır.

  18. Görmedin mi ki göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve
  insanlardan birçoğu hep Allah’a secde ediyor. Birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur.
  Allah’ın hakir kıldığına ikramda bulunan olmaz. Allah dilediğini yapar.

  19. İşte şu iki hasım, Rableri hakkında çekişip durmuşlardır.
  Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysi biçilmiştir.
  Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir.

  20. Bu suyla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.

  21. Bunlar için bir de demirden kamçılar var.

  22. Istırap yüzünden oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler: “Tadın şu yangın azabını!”

  23. Allah, iman edip iyilik ve barışa yönelik işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.
  Orada, altından bilezikler ve inciyle süsleneceklerdir. Ve orada giysileri ipektir.

  24. Sözün güzeline ve tatlısına ulaştırılmışlardır; Hamid olan Allah’ın yoluna ulaştırılmışlardır.

  25. Küfre sapanlar, Allah’ın yolundan alıkoyarlar, hem sürekli içinde kalan hem dışarıdan gelen tüm insanlar
  için oluşturduğum Mescid-i Haram’dan da geri çeviriyorlar.
  Kim orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona acıklı bir azabı tattıracağım.

  26. Bir zamanlar İbrahim için, Beytullah’ın yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık.
  Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rüku-secde edenler için temizle.

  27. İnsanlar için de haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerekse derin vadilerden gelerek, yorgunluktan incelmiş
  binitler üzerinde sana ulaşsınlar.

  28. Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar.
  Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar.
  İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun.

  29. Sonra, kirlerini atsınlar, adaklarını yerine getirsinler, Beytullah’ı tavaf etsinler.

  30. İşte böyle. Kim Allah’ın yasaklarına saygılı olursa bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur.
  Karşınızda okunarak açıklananlar hariç, tüm hayvanlar size helal kılınmıştır.
  Artık putların pisliğinden, yalan sözden uzak durun.

  31. Allah’a ortak koşmadan, hanifler olarak… Allah’a ortak koşan kişi, gökten düşmüş de kendisini kuşlar
  kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere fırlatıp atıyor gibidir.

  32. İşte böyle. Kim Allah’ın kutsallık nişanı yaptığı şeyleri yüceltirse bu yaptığı, gönüllerin takvasındandır.

  33. Onlarda sizin için, belirli bir süreye kadar yararlar vardır.
  Sonunda onların varacakları yer Beytullah’tır.

  34. Ben her ümmet için bir kurban yeri, bir kurban kesme tarzı belirlemişimdir ki, kendilerine rızık olarak
  verdiğim kurbanlık hayvanların üstüne Allah’ın ismini ansınlar.
  Sizin tanrınız birtek tanrıdır; o halde yalnız Allah'a teslim olun.
  Alçak gönüllü, saygılı kişileri müjdele.

  35. Onlar öyle insanlardır ki, Allah anıldığında kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namazı
  gözetirler. Ve kendilerine sunduğum rızıklar dan dağıtırlar .

  36. Biz o büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın kutsallık nişanları arasına koyduk.
  Sizin için onlarda hayır vardır.
  Onlar ayakları üzerine sıralanmış halde dururken, üzerlerine Allah’ın ismini anın.
  Yanları yere yaslandığı zaman da onlardan yiyin; isteyen yoksulu da istemeyen yoksulu da doyurun.
  Allah o hayvanları sizin hizmetinize verdi ki, şükredebilesiniz.

  37. Onların ne etleri ne de kanları Allah’a asla ulaşmaz; fakat sizin Allah'a inancınız, Allah'a ulaşır.
  Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidayete erdirdiği için Allah’ı yücelterek anasınız.
  Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde ver.
  38. Allah, iman edenleri savunur. Şu da kuşkusuz ki, Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.

  39. Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara
  yardıma elbette kadirdir.

  40. Onlar sırf, “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar.
  Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çokça anılan
  manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle bir edilirdi.
  Allah, kendisine yardım edene elbette Kavi’dir, Aziz’dir.

  41. Onlar o kişilerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde imkan ve güç sahibi yapsak namazı kılarlar, zekatı
  verirler, iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Tüm iş ve oluşlar Allah’a varır.

  42. Eğer seni yalanlıyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh kavmi de Ad da, Semud da yalanladı.

  43. İbrahim’in kavmi de Lut’un kavmi de…

  44. Medyen halkı da. Musa da yalanlanmıştı da ben, inkarcılara biraz süre vermiş sonra hepsini yakalamıştım.
  Nasılmış benim azabım!

  45. Zalim olduğu için helak ettiğim nice kent / medeniyet var ki, şimdi duvarları, tavanları üzerine çökmüş
  halde ıpıssız. Nice kullanılmaz olmuş kuyular ve nice terk edilmiş görkemli saraylar var.

  46. Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da
  onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir.

  47. Senden aceleyle azabı istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düşmez.
  Şu da bir gerçek ki Rabbinin katındaki bir gün, sizin saymakta olduğunuzun bin yılı gibidir.

  48. Nice kent / medeniyet var ki, zulme saptığı halde, ona süre tanıdım. Ama sonra kendisini enseledim.
  Dönüş yalnız banadır.

  49. De ki: “Ey insanlar, ben sizin için açık bir uyarıcıdan başkası değilim.”

  50. İman edip iyilik ve barışa yönelik işler yapanlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.

  51. Ayetlerimi işe yaramaz kılmak için gayret gösterenlere gelince, onlar cehennemin dostlarıdır.

  52. Ben senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedim ki, o birşey dilediğinde, şeytan onun düşünce
  ve dileği içine birşey atmış olmasın. Ama Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini muhkemleştirir.
  Allah Alim’dir,
  Allah Hakim’dir.

  53. Bu, Allah’ın; şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlara, gönülleri katılaşanlara bir fitne yapması
  içindir. Zalimler, geri dönülmez bir ayrılık ve kopuş içindedirler.

  54. Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri
  ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hadi’dir, iman edenleri dosdoğru yola
  mutlaka ulaştıracaktır.

  55. İnkar edenler ise kıyamet ansızın başlarına patlayıncaya kadar, yahut kısır bir günün azabı kendilerine
  gelip çatıncaya kadar, o Kur’an’dan yana kuşku içinde olmaya devam edecekler.

  56. O gün mülk ve yönetim Allah’ındır. Aralarında O hüküm verecektir. İman edip iyilik ve barışa yönelik
  işler yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.

  57. İnkar edip ayetlerimi yalanlayanlara gelince, onlar için aşağılayıcı bir azap öngörülmüştür.

  58. Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen yahut ölenleri, Allah güzel bir rızıkla mutlaka
  rızıklandıracaktır. Allah, rızık verenlerin elbette ki en hayırlısıdır.

  59. Onları, razı olacakları bir yere elbette sokacaktır. Allah elbette ki, Alim’dir, Halim’dir.

  60. İşte böyle. Kim uğratıldığı cezanın aynısıyla ceza edip de zulüm ve saldırganlığa uğrarsa, Allah ona
  mutlaka yardım edecektir. Allah, elbette ki Afüvv’dür, Gafur’dur.

  61. İşte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar.
  Allah Semi’dir,
  Allah Basir’dir.

  62. Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk’ın ta kendisidir.
  O’nun dışında yalvarıp çağırdıkları ise batılın ta kendisidir.
  Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy’dir, Kebir’dir.

  63. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale geliyor.
  Allah Latif’tir,
  Allah Habir’dir.

  64. Göklerde ne var yerde ne varsa Allah'ındır.
  Allah, Gani olanın da Hamid olanın da ta kendisidir.

  65. Görmedin mi, Allah yeryüzündekileri ve denizde O’nun emriyle akıp giden gemileri sizin hizmetinize
  verdi. Allah'ın izni olmaksızın yerkürenin üstüne düşmemesi için göğü Allah tutuyor.
  Allah, insanlara karşı elbette Rauf, Rahim’dir.

  66. Size hayat veren Allah'tır.
  Sonra sizi öldürüyor; ve sonra sizi diriltecektir.
  Gerçek olan şu ki, insan tam bir nankördür.

  67. Her ümmet için ben, bir ibadet şekli / bir ibadet yeri belirledim; onlar, onu izlerler.
  Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et / dua et.
  Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın.

  68. Seninle mücadele ederlerse şöyle de: “Yapmakta olduklarınızı Allah daha iyi bilir.”

  69. Allah, tartışmakta olduğunuz konuda kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.

  70. Bilmedin mi ki; Allah gökte ne var, yerde ne varsa hepsini bilir.
  Bunların tümü bir Kitap’tadır.
  Bütün bunlar Allah için çok kolaydır.

  71. Allah’tan ayrı olarak, hakkında O’nun hiçbir kanıt indirmediği şeye kulluk ediyorlar.
  Kendilerinin de onunla ilgili bir ilmi yoktur.
  O zalimlerin yardımcısı olmayacaktır.

  72. Onlara açık-seçik ayetlerim okunduğunda, o küfre sapanların yüzlerinde bir hoşnutsuzluk ve yadsıma
  görürsün. Kendilerine ayetlerimi okuyanlara saldıracak olurlar.
  De ki: “Size şu yaptığınızdan daha kötü birşey haber vereyim mi: Ateş! Allah onu inkarcılara vaat etmiştir.
  Ne kötü dönüş yeridir o.”

  73. Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. O Allah’ın yanında yakarıp durduklarınız var ya,
  hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan birşey kapacak olsa, bunu bile ondan
  geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de…

  74. Allah’ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavi’dir, Aziz’dir.

  75. Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semi’ ve Basir’dir.

  76. Onların, önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah’a döndürülür.

  77. Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.

  78. Allah uğrunda ona yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır.
  Babanız İbrahim’in dinini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da “müslümanlar” diye adlandırdı ki,
  resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız.
  O halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın.
  Allah'tır sizin Mevla’nız.
  Ne güzel Mevla’dır O, ne güzel yardımcıdır O!