Reklam Koordinatörü Arıyoruz !

Gazetemizde yayınlanmak üzere ilan ve reklam siparişi alınmasını ve siparişlerin sözleşmeye uygun yayınlanmasını sağlama,
iyileştirmeler için sürekli reklam yayınlarını takip ve kontrol etme, yeni ajans ve acenteler ile işbirliği için ziyaretler yapma,yeni
projeler oluşturma ve üst yönetime raporlama,İlan /reklam işlemlerini gerçekleştirme ve bağlı personelini bu amaçla sevk ve
idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli ABD ve AB'de ve Türkiye genelinde organize olacak kişiler arıyoruz.

1- Müşteri ve aracılara ulaşılarak ilan ve reklam siparişlerinin alınmasını sağlamak,
2- Ulusal ve Bölgesel gazeteleri okuyarak mevcut ilan ve reklam uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
3- Yeni eğilimlere göre ilan ve reklam projeleri üretmek,
4- Kendisine bağlı personelinin bölgesel ve sektörel bazda görev bölümünü yapmak,
5- Satış ekipleri ve raporlama sistemi kurmak ve yönetmek
6- Siparişlerin alınmasında ve yayınlanmasında muhtemel sorunları gidermek,
7- Gazete için ek çıkarmak ve içeriğini belirlemek,
8- Reklam ajanslarının eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim vermek,
9- Sipariş kısaslarını inceleyerek ordinonun son şekline karar vermek,
10- Bazı ilanlar için sayfa ve yer seçimi yapmak, uygulanmasını sağlamak,
11- Gerektiğinde inisiyatif kullanarak ilan/reklam bedeli tespit etmek,
12- Bölümünün diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak,
13- Periyodik durum değerlendirme toplantılarına katılmak, rapor sunmak,
14- Performans değerlemesi yapmak, performans artışı sağlamak,
15- İşlemlere ilişkin sayısal verileri derlemek,
16- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
Görev ve işlemleri yerine getirecek yetenekte olan ve gazatemizde görev alacak kişi ve kişiler arıyoruz.

İstekli kişilerin özgeçmişlerini içeren bir mektubu reklam@turkish-dailynews.com adresine veya aşağıdaki numarayı
aramaları veya göndermeleri rica olunur!USA California Phone: 628-500-5781
TR Tel: 505-086-8671