RABITANIN SAÇMALIĞI

  Tarikatlardaki en garip olaylardan bir diğeri ise şeyhle yapılan rabıtadır.
  Türkiye’mizde en yaygın tarikat olan Nakşibendiliğin de en önemli uygulamalarından biri olan rabıta şu şekilde yapılır:
  Mürit, abdestli olarak ve kıbleye dönerek yere oturur.
  Şeyhinin iki kaşının ortasını hayalinde canlandırarak Allah’ı zikreder.
  Rabıtayla, şeyh ile mürit arasındaki sürekli beraberlik sağlanır.

  Fotoğrafın icadından sonra rabıtayı fotoğrafa bakıp yapan “modern Nakşibendiler” de mevcuttur. Bu uygulama kadar
  acayip olan bir izah ise şöyledir: “Rabıtasız zikir yerine, zikirsiz rabıta tercih edilir.
  Zikir ve rabıtadan birini terketmek zorunda kalırsak zikri terketmek daha uygundur. Çünkü zikirsiz rabıta erdirir, fakat
  rabıtasız zikir erdirmez.”
  Bu uygulama, tarikatlar konusunu niye ayrı bir başlıkla incelediğim sebeplerinden biridir. En kibar ifadeyle “saçmalık”
  olarak değerlendirdiğim bu uygulama, Kuran’ın diniyle hiçbir şekilde bağdaşmaz,

  Tarikatlarda kullanılan bazı temel deyimlerin Kuran’daki kullanılışlarına baktığımızda, aradaki büyük farkı ve
  alakasızlığı farkederiz.
  Örneğin “şeyh” kelimesi Kuran’da “ihtiyar adam” manasında kullanılmıştır !

  "Vay başıma, dedi. Doğuracak mıyım ben? Kendim bir kocakarı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey
  bu."
  11- Hud Suresi 72.Ayet

  Kardeşler dediler ki: "Ey vezir! Bunun ihtiyar bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Senin
  iyilikseverlerden olduğuna inanıyoruz."
  12-Yusuf Suresi 78.Ayet

  Medyen suyuna ulaştığında, su başında halktan bir grup gördü. Hayvanlarını suluyorlardı. Biraz ötelerinde
  çekingen bir halde duran iki kadın fark etti. "Derdiniz nedir?" dedi. "Şu çobanlar çekilip gidinceye kadar biz
  hayvanlarımızı sulamayız. Üstelik babamız da ileri yaşta bir ihtiyardır." dediler.
  28-Kasas Suresi 23.Ayet

  O, O'dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebek olarak
  annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi
  yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve
  aklınızı işletesiniz diyedir.
  40-Mümin Suresi 67.Ayet

  Kuran’da “veli” kelimesi ise “dost, yakın” gibi manalarda kullanılır. “Evliya” ifadesiyse, bu kelimenin çoğuludur.

  Kuran’a göre; her Müslüman Allah’ın velisidir, Allah da onların velisidir

  Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların
  dostları tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre
  kalacaklardır onlar.
  2-Bakara Suresi 257.Ayet

  Şu bir gerçek ki, insanların İbrahim’e gönülce en yakın olanları, elbette ona uyanlar, bu peygamber, bir de
  iman sahipleridir.Allah, müminlerin Veli’sidir.
  3-Ali İmran Suresi 68.Ayet

  Sizin gönül dostunuz Allah'tır, O'nun resulüdür, bir de rükû eder bir halde namazı kılıp zekâtı vererek iman
  edenlerdir.
  5-Maide Suresi 55.Ayet

  "Benim Veli'm, o Kitap'ı indiren Allah'tır. O, hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir."
  7-Araf Suresi 196.Ayet

  Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük
  ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Namazı kılarlar, zekâtı verirler. Allah'a ve resulüne itaat ederler.
  Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
  9-Tevbe Suresi 71.Ayet


  Kafirler ise şeytanın velisidir, tüm kafirler de birbirinin velisidirler


  "Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka
  iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak
  emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş
  edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.
  4-Nisa Suresi 119.Ayet

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın
  dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.
  4-Nisa Suresi 76.Ayet

  Ey ademoğulları! Şeytan, ana-babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten
  çıkardığı gibi, size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden
  görürler. Biz o şeytanları, inanmayanlara dostlar yaptık.
  7-Araf Suresi 27.Ayet

  Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hiç düşünmüyor musunuz?
  16-Nahl Suresi 17.Ayet

  Mutlak anlamda gerçek dost sadece Allah’tır.
  Tüm dostlar ona nispetledir. O halde ondan başka gerçek veli yoktur

  Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir velî
  vardır ne de bir yardımcı.
  2-Bakara Suresi 107.Ayet

  Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost
  vardır ne de bir yardımcı.
  9-Tevbe Suresi 116.Ayet

  Derler ki: "Tespih ederiz seni; seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmazdı. Ama sen onları ve
  atalarını öylesine nimetlendirdin ki, zikiri/Kur'an'ı unuttular ve helâke giden bir topluluk oldular."
  25-Furkan Suresi 18.Ayet

  Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'ndan başkasını veliler edinerek,
  "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç
  kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah,
  yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.
  39-Zümer Suresi 3.Ayet

  Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O herşeye güç yetirir.
  42-Şuara Suresi 9.Ayet

  Görüldüğü gibi Kuran’da 80’den fazla yerde geçen “veli” veya “evliya” kelimeleri, hiçbir yerde günümüzde halka
  takdim edilen süpermen insanlar manasında kullanılmamıştır. Bu evliyaların, şeyhlerin gösterdiği olağanüstü haller
  manasında “keramet” kelimesinin kullanılmasına da Kuran’da rastlamıyoruz. Bu kelimeyle aynı “KRM” kökünden
  birçok fiil Kuran’da geçer ve bu kelimelerle Allah’ın cömertliği, verdiği rızıkların bolluğu anlatılır ama “süper adamların
  süper olağanüstülükleri” anlatılmaz

  Kendinde Kitap'tan bir ilim olan kişi de şöyle dedi: "Ben onu sana, gözünü açıp yumuncaya kadar
  getiririm." Derken Süleyman, tahtı, yanında kurulmuş görünce şöyle konuştu: "Rabbimin lütfundandır bu.
  Şükür mü edeceğim, nankörlük mü diye beni denemek istiyor. Esasında, şükreden, kendisi lehine şükretmiş
  olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki, Rabbim Ganî'dir, cömerttir."
  27-Neml Suresi 40.Ayet

  Gerçek anlamda müminler, işte bunlardır. Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol bir rızık var onlar
  için.
  8-Enfal Suresi 4.Ayet

  Yemin olsun, biz, âdemoğullarını onur ve üstünlükle donattık, onları karada ve denizde binitlerle yükledik.
  Onları, güzel ve temiz rızıklarla besledik. Ve onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.
  17-İsra Suresi 70.Ayet

  Sen ancak o zikire/Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini, bir
  bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele!
  36-Yasin Suresi 11.Ayet


  Tarikatlardaki dönmelerin, semanın, musikinin; dinin bir parçası olduğu iddia edilmediği sürece hiçbir zararı olmadığı
  kanaatindeyim. Çünkü Kuran bunları ne yasaklamıştır, ne de emretmiştir. Yeter ki bu uygulamalar ibadet olarak
  takdim edilmesin.

  Fakat ne yazıktır ki birçok tarikatta bu tarz uygulamaların adeta dini bir gereklilik gibi tanıtıldığına tanık olmaktayız.
  Benim karşı olduğum budur!

  Yoksa Müslümanlar elbette ki vakıflar, dernekler gibi kurumsal yapılar kurabilir ve bunların içinde bir hiyerarşi
  oluşturabilirler. Tüm bu kuruluşlarda şiir okunması, müzik dinlenmesi, sema, sanat, toplantı, gösteri yapılması da
  normaldir. Fakat anormal olan, tarikatların; insanları tartışılmaz ilan etmeleri, ister iyi ister kötü olsun kendilerini ve
  Kuran’da yer almayan uygulamalarını dinin bir parçası gibi göstermeleridir.

  Tarikatların İnsanlığa ve İslama Verdikleri Zararlar!

  Tarikatların diğer bir zararı ise dinimizi bir çile dini gibi tanıtmaları olmuştur.
  Hindu anlatımlarını ve Hindu tarikatlarını andıran suni çilelerle, müritleri terbiye edeceğini söyleyen tarikatlar; insanları
  karanlık odalarda uzun süre aç ve susuz bırakıp, onlara acı çektirip, birçok kişinin ruh dengesini bozmuşlardır. Ruh
  dengesi bozulan bu insanların gördüğü halusinasyonlar ise bu kimselerin üstünlüğüne, “evliya” olduklarına
  yorumlanmıştır. Oysa Kuran’da hiçbir Peygamber’in ya da inananın, kendisine böyle suni çileler çektirip, kendi
  kendine işkenceler ettiği görülmez.

  Kuran’a göre Allah, gerekirse imtihan için zorluk verir ve bu zorluk her ne olursa olsun Müslüman buna sabreder.
  Fakat bu zorluklar hayatın doğal akışında insanın karşısına çıkar; yoksa çile olsun diye, zorluk olsun diye insanın
  kendisine işkence etmesinin dinimizin tek kaynağı olan Kuran’da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.


  Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


  Yazarın eski yazıları
Rabıta Saçmalığı
Sedat Kadiroğulları