Yüce ALLAH'ın tüm dinleri gibi İslam dininin'de amacının, tüm uydurmaları ve uydurulanları gösterirken, gerçek dinin
Yüce ALLAH'ın tekelinde olduğunu, Yüce ALLAH dışında hiçbir kişinin, hiçbir mezhebin, hiçbir şeyhin ve hiçbir
uygulamanın; Yüce ALLAH'ın dinlerine tek bir ilave, bir eksiltme yapamayacağını göstermektir.

Yüce Allah'ın dinlerinin temel hedefi insandır.

İnsanı hayatla, kendisiyle çelişkiye götürmenin sonu ise hüsrandır.

Yüce Allah'ın tüm dinlerinin ( Musevilik, Hiristiyanlık ve İslam gibi ) gerçek yapılarında çelişkilerin yeri yoktur. Oysa
“uydurulmuş din” olan Mezhepsel hadis dinleri çelişkiler ve mantıksızlıklar merkezi ve yuvasıdır.

Yüce Allah’ın insan yaratılışının özüne uygun bir sistem olarak tanıttığı dinlerinin, insan yaratılışının özüyle ve
yaratılışın en büyük nimeti olan akılla ve bilimle çelişmesi asla düşünülemez.

O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın
yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.
30-Rum Suresi 30.Ayet

Dinler adına tek hüküm koyucu Yüce Allah’tır.

Yüce Allah'ın tüm mesajlarını insanlığa, " Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran vasıtasıyla eksiksiz, çelişkisiz, ayrıntılı, tam ve
açık bir şekilde göndermiştir. Bu ise Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran ayetlerince belirtilen hususları belirleyip, kutsal
kitapların anlattığı şekilde emirleri kabul etmek; Allah dışında hiçbir kimsenin hüküm koyucu olarak kabul edilmemesi
demektir.

Bu yüzden; Allah dışında, “mutlak dini hükümler” ilan edenlerin tamamının, bu geçersiz yetkilerinin ellerinden alınıp;
dinin tek sahibi Allah’a, hiç kimseyi O’nun hükmüne ortak etmeden, yönelmek demektir.

Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i ve Kuran’ı insanlara ileten, ilk Müslümanları ( Yüce ALLAH'ın dinleri olan Zebur, Tevrat,
İncil, ve Kuran'a inanmıi tüm kullar din ayırmadan Müslümandır ) örgütleyip, kendisi de dini konularda yalnız Yüce
ALLAH'ın kutsal dini kitaplarına uyan Peygamberler, Yüce ALLAH'ın kitapları dışında dinleri uydurmaları kullara
sunmamışlardır.

Peygamberler’in söylemiş olduğu iddia edilen bir söz veya bir yorum Yüce ALLAH'ın kutsal kitapları ile çelişir, dine
ilave veya eksiltme yaparsa; bu söz veya yorum hem dinlere, hem de Peygamberler’e iftiradır.

Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı
çalıştırmayacak mısınız?
21-Enbiya Suresi 10.Ayet

Dini, bir şiddet ve ilkel yaşam tarzıymış gibi sunan Talibanların, İran’daki zorlamacı ve sınırlayıcı rejimin de suçlusu;
Kuran’ı dinin kaynağı olarak yeterli görmeyen Mezhepsel Hadis kul dinlerinin zihniyetlerdir.

Mezhepsel zihniyetler; uydurma izahları da, kendi imamlarını da, mollalarını da, şeyhlerini de, efendilerini'de dinin
kaynağı yapmış, Allah’ın dini adına Kuran ile birçok konuda ters düşen düzenler ortaya çıkarmışlardır. Üstelik
kendilerini “dinin tek temsilcisi” olarak ilan eden bu mezhepsel zihniyete sahip kişiler, kendileri dışında herkesi dinsiz
sayıp, aforozlamışlardır.

Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır-dilsizlerdir.
8-Enfal Suresi 22.Ayet

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
10-Yunus Suresi 100.Ayet

Yüce Allah’ın yolu akıl ve vicdan yoludur.

Yüce Allah’ın beğenmediği canlı tipi; gerçeğe karşı sağır olan ve aklını işletmeyen insanlardır. Bu tipler Yüce Allah’ın,
diğer canlılardan ayırt edici özellik olarak verdiği aklı kullanmadıkları için Allah’ın sayısız delilini görememektedirler.

Kuran’ın ve önceki dinlerin anlattığı dinleri anlamayanlar dini; dogmalar, hurafeler, içinden çıkılması ve uygulanması
mümkün olmayan zorluklar sistemi olarak göstermişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz milyonlarca kişiyi dinlerden
uzaklaştırmışlar, hatta birçok insanı dinsizliğe sürüklemişlerdir.

Daha önce indirilmiş tüm Yüce ALLAH'ın dinleri ve Kuran’ın anlattığı İslam’ı; bu geleneksel, zorlaştırılmış,
mantıksızlaştırılmış Mezhepsel hadis dinlerinden ayırt etmek, bu yüzden çok önemlidir.

Böylece tüm dinlerin ve son din olan Kuran’ın anlattığı İslam; üzerindeki "Paralel Mezhepsel Hadis din ayrımcı
yüklerden, eklemelerden, eksiltmelerden kurtulacaktır. Hem de Kuran’dan, İslam’dan soğutulmuş kitlelerin geri
kazanılması böylece mümkün olacaktır.

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, hepsi bundan sorumlu
tutulacaktır.
17-İsra Suresi 36.Ayet

Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın doğruya ilettiği temiz akıl sahipleridir.
39-Zümer Suresi 18.Ayet


Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
Şeyhlerini Efendi Yapan Müritler
Sedat Kadiroğulları