"Ben hristiyanım" diyen birçok kişi dinlerini İncil'den öğrenmek yerine, kiliselerin açıklamalarına göre dinlerini
yaşamaktadırlar.

Eski Ahit üç büyük dinin ilk kitabı olarak hem İsa’Peygamberin, hem de Peygamberimiz’in gelişine işaret eder. İncil,
Musa’Peygamberi onaylar, Kuran’a işaret eder. Kuran ise son kitap olma özelliğiyle iki kitabı da onaylar. Bu yüzden
bu kitabın tümü boyunca göreceğimiz Kuran’ın, Allah’ın gönderdiği kitap olduğunu ispat eden mucizeler aynı zamanda
Tevrat’ın ve İncil’in Allah’ın gönderdiği kitaplar olduklarını da ispatlar .

(Elimizdeki Tevrat ve İncil yobazlığın etkisiyle orjinalliğini yitirmiş, kelimelerin anlamı kaydırılmış olabilir. Ama her iki
kitabın kökündeki gerçekliği gözden kaçırmamalıyız).

Bu bölümde mevcut İncil’e dayanarak Peygamberimiz’in geleceğini müjdeleyen açıklamaları inceleyelim. Bu
incelemeyi yaparken, Kuran’ın, Hıristiyanların İncil’den birçok şeyi gizlediğini söyleyen ayetini unutmayın.

Hıristiyanların bir kısmının en çok korktuğu şey üçleme inancının yıkılması, İsa’Peygamber ve diğer Peygamberler gibi
bir Peygamber olarak algılanmasıdır.

Peygamber Muhammed'i İncil’in işaret ettiği kabul edilirse,  İsa Peygamberi aşırı yücelten açıklamaların yanlışlığı
ortaya çıkacaktır. Bu yüzden kilisenin en çok gizlemeye çalışacağı bilgilerin başında İncil’de Peygamberimize yönelik
işaretlerin varlığı gelmektedir. Kiliseler kendi otoritelerini ve hatta varlığını korumak için İncil’de geçen ifadeleri
saptırmaya çalışmaktadır .

(Teslis inancı şu anda elimizde olan İncil’den bile çıkmaz; Tamamen kilisenin uydurmasıdır.).

Unutulmamalıdır ki İsa Peygamber Aramice konuşuyordu. En eski İncil nüshaları ise Eski Yunanca, Latincedir.
Anlaşılıyor ki tahrifatların önemli bir bölümü İncil’in Eski Yunanca’ya ve Latince’ye aktarılması sırasında olmuştur.

Hani Meryemoğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları! Ben sizin için Allah’ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat’ı
doğrulamaktayım.
Benden sonraki ismi övülen/öven (Ahmed) bir elçinin de müjdeleyicisiyim” demişti.  (61:6)

Kuran, İsa Peygamberin " Peygamberimizi müjdelediğini söylemiştir.
(İncil’de doğrudan bu ifadeyi bulamayanlar Kuran’ın kutsal kitaba bağlananların dinlerini gizlediklerini söyleyen ayetine
de dayanarak Hıristiyanların bu ifadeleri içeren İncil ayetlerini yok ettiklerini düşünmüşlerdir.
Bir kısım ayetler için bu mümkündür. Fakat araştırmalar sonucu bir kısım ifadelerin anlamı saptırılarak yanlış
yorumlandığı, Kuran’ın belirttiği bu müjdeyi mevcut İncil’lerin aslında hâlâ içinde taşıdığı anlaşılmıştır. Kutsal kitapların
incelenmesi de böylece Kuran’ın bir izahının daha doğruluğunu ispatlamaktadır.) Kuran övülmüş olan veya öven
anlamlarına gelen “Ahmed” kelimesiyle Peygamberimizin müjdelendiğini belirtir. “Ahmed” kelimesi “Muhammed”
kelimesiyle aynı kökten gelir. Bazıları “Ahmed” isminin Peygamberimizin özel ismi olduğunu düşünür. Bizce özel isim
olarak “Ahmed” yerine, “Ahmed” kelimesinin ifade ettiği “öven, övülen” anlamlarını düşünmek daha doğrudur. Çünkü
Peygamberimizin ismi Kuran’da dört yerde geçer ve hepsinde “Muhammed” olarak geçer. (Bakınız 3-Ali İmran Suresi
144, 33-Ahzab Suresi 40, 47-Muhammed Suresi 2, 48-Fetih Suresi 29) Ahmed isminin özel isim olarak kullanıldığını
düşünsek de hiçbir şey değişmez. Her durumda “Ahmed” kelimesi “Muhammed” isminin anlamını vermektedir ve
aynı köke “H-M-D” sahiptir. Peygamberimize işaret eden ve Peygamberimizin ismiyle aynı anlamlara gelip “Ahmed”
kelimesinin karşılığı olan kelimelerle, Peygamberimiz’in Yuhanna İncilinde nasıl müjdelendiğini inceleyelim. Hz. İsa’
nın havarilerle yediği en son yemeğin sonunda, yakalanıp götürülmesinden önce, havarilerle yaptığı son görüşmeler bir
tek Yuhanna İncil’inde geçmektedir. Diğer 3 İncil (Matta, Markos, Luka) bu olaydan hiç söz etmez. Hz. İsa’nın
vasiyeti sayılabilecek sözler ettiği bu görüşmelerin diğer 3 İncil’de olmaması nasıl açıklanabilir? Acaba bu ifadeler diğer
İnciller’den sonradan çıkarıldı mı?
Yuhanna İncil’inde geçen ifadeler şöyledir:

15- Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz.
16- Ben de Baba’ya yalvaracağım ve o size başka bir “Paraklit” gönderecektir.
İncil-Yuhanna-14, 15-16

26- Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Paraklit, Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size
hatırlatacak
İncil-Yuhanna- 14, 26

7- Bununla beraber ben size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem Paraklit
size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim.
8- Ve o geldiği zaman günah, doğruluk ve hüküm konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir.
İncil-Yuhanna-16, 7-8

13- Ne var ki O, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız
duyduklarını söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.
14- O beni övecek. Çünkü benim olandan alıp, size bildirecek.
İncil-Yunanna-16, 13-14

Paraklit’e ne anlamlar verildiğini birazdan inceleyeceğiz. Yuhanna İncil’inin de en eski nüshaları Eski Yunanca’dır. Hz.
İsa’nın dili olan Aramice değildir. Her türlü tahrifat olasılığına karşın mevcut ifadelerden şunları anlıyoruz:

A- Gelecek gerçeğin ruhu kendisinden konuşmayacaktır. (Yuhanna-16, 13) Nitekim Peygamberimiz vahiy olan Kuran’
a uyardı. Bunu Kuran şöyle açıklar:


O, hevadan konuşmaz(53:3)
O yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. (53:4)

B- Gelecek olan, İsa’yı övecektir (Yuhanna 16, 14). Kuran’ın birçok ayeti Hz. İsa’yı över ve Peygamberliğini onaylar.

C- Gelecek olan, Kutsal Ruh ile (Cebrail) bir arada anılır. (Yuhanna-14, 26) Peygamberimize Kuran’ın vahyini Hz.
Cebrail’in getirdiği Kuran’da geçer.


Bu, evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir.(26:192)
O’nu güvenilir ruh (Cebrail) indirdi.(26:193)
Senin kalbine. Uyarıcılardan biri olman için.(26:194)
Apaçık Arapça bir dille(26:195)
Daha önceki kitaplarda da anılmıştır.(26:196)

D- O, Hz. İsa ile aynı kaynaktan aldığını bildirecektir. (Yuhanna-16, 14) Muhammed Peygamber’in söylediklerinin
tüm kaynağı Allah’tır. Cebrail vasıtasıyla aynı diğer Peygamberler gibi vahiy almıştır.

E- Size her şeyi öğretecek (Yuhanna-14, 26). Peygamberimiz Kuran vasıtasıyla Allah’ın varlığından, ahiretten, güzel
ahlâka kadar her konuda gerekli her şeyi öğretmiştir.

F- Size söylediklerimi hatırlatır (Yuhanna-14, 26). Hz. İsa ile Hz. Muhammed’in mesajı aynı gerçekleri içerir.
Hristiyan din adamlarının çoğu “Paraklit” ten kastın Cebrail olduğunu söylerler. Peki İncil’in diğer yerlerinde geçen Hz.
Cebrail neden hiçbir yerde Paraklit olarak geçmemektedir de, gelecekte geleceği belirtilen şahıs söz konusu olunca
Paraklit ifadesiyle Hz. Cebrail kastedilmektedir? Hz. İsa, Yuhanna 14, 16’da gelecek Paraklit’in kendisi gibi olduğunu
söylemektedir. İnsan olan Hz. Muhammed mi, yoksa Cebrail mi Hz. İsa’ya benzer ve onun gibidir? Hz. İsa’dan sonra
gelip de Hz. İsa’nın Peygamberliğini savunan, Allah’ın varlığından ahiretin varlığına kadar tüm temel noktaları insanlara
öğreten, kendisinin bilgisinle değil, Allah’ın kitap olarak indirdiği vahiyle öğreten Peygamberimizden başka kim vardır?

Kitabı mukaddes İNCİL’DEN İŞARETLER
Günümüzde satılan şekliyle Kitabı Mukaddes ve İncil (Kitabı Mukaddes, Tevrat ve İncil'i bir arada içermektedir.)

Prof. Abdulahad Davud’a göre Paraklit kelimesinin Hz. İsa tarafından vazedilen Arami lisanındaki “Himda” ve
“Hemida” kelimelerinin Eski Yunanca’ya tercüme edilmiş şekli olması kuvvetle muhtemeldir. (Bir önceki bölümde
Eski Ahit’te bu kelimeyle Peygamberimize işaret edildiğini gördük.)

Yuhanna İncil’inde geçen Paraklit’in, Kutsal Ruh (Cebrail) diye açıklanmaya çalışılmasını eleştiren Prof. Dr. Maurice
Bucaille, bu anlayışı reddederek Paraklit’in (Parakletos) Hz. İsa’dan sonra gelecek, Hz. İsa gibi bir Peygamber
olduğunu Yunan dili etimolojisine dayanarak şöyle açıklar: “Burada öne sürülen insanlara bildirme işi hiçbir surette
Kutsal Ruh’un (Cebrail’in) işlerinden olan bir ilhamdan ibaret değildir. Aksine kendisini belirleyen Yunanca kelimedeki
yayma kavramı sebebiyle, onun açıkça maddi bir niteliği vardır. Şu halde Yunanca ‘Akouo’ ve ‘Laleo’ fiilleri bir takım
maddi işleri ifade ederler ve bu fiiller ancak işitme ve konuşma organlarına sahip bir varlıkla ilgili olabilirler. Dolayısıyla
bu fiilleri Kutsal Ruh’a (Cebrail’e) uygulamak mümkün değildir. Öyleyse Yuhanna’nın Paraklit’inde, Hz. İsa gibi
işitme ve konuşma melekesi olan bir insan görmek, mantığın götürdüğü bir sonuç sayılmalıdır. Yunanca metin bu
melekeleri kesin olarak gerektirmektedir. Demek ki Hz. İsa kendisinden sonra Allah’ın yeryüzüne bir başka insan
göndereceğini ve onun rolünün, bir cümleyle söylemek gerekirse Allah’ın kelamını işiten ve onun mesajını insanlara
tebliğ eden bir Peygamberin rolü olacağını haber vermektedir. Şimdi elimizde mevcut metinde bulunan Kutsal Ruh
kelimeleri tamamen kasıtlı olarak sonradan yazılmış bir ilaveden ileri gelmektedir. İlavenin gayesi Hz. İsa’dan sonra bir
Peygamberin geleceğini haber veren bir parçanın ilk anlamını değiştirmektir. Çünkü buna inanmak, Hz. İsa’nın son
Peygamber olmasını isteyen gelişme halindeki Hıristiyan cemaatleriyle çelişki ortaya çıkarıyordu.”

Prof. Abdulahad Davud, Paraklit kelimesinin anlamını etimolojik olarak şöyle anlatır: “Paraklit kelimesi ‘Periqlytos’
kelimesinin bozulmuş şeklidir. ‘Periqlytos’ gerek etimolojik, gerekse lugat anlamı itibariyle ‘şanı yüce, övülmeye layık
olan’ demektir. Bu hususla ilgili şahidim Alexandre’nin “Dictionnaire Grec Français” isimli eseri olup kelimeyi şöyle
açıklar: Bu birleşik isim ‘Peri’ ön eki ile övmek kökünden türeyen ‘kleotis’ kelimesinden mürekkeptir. Bu kelime
Arapça’da en meşhur, en çok öven, şanı en yüce olan ‘Ahmed’ kelimesinin tam karşılığıdır. Burada halledilmesi
gereken tek mesele Hz. İsa tarafından kullanılan bu ismin Arami dilindeki aslını bulmaktır.”


Her Şeyin Doğrusunu Yanlız Yüce ALLAH bilir !


Yazarın eski yazıları
İncil deki İşaretler
Sedat Kadiroğulları